کوکو برای زرافه اش مینویسد

میخواهم خواب اقاقیاها را بمیرم/جنون نوشتن افتاد به سرم

شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
57 پست
مرداد 94
69 پست
تیر 94
72 پست
خرداد 94
42 پست
اسفند 93
16 پست
بهمن 93
9 پست
دی 93
23 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
16 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
20 پست
مرداد 93
36 پست
تیر 93
41 پست
خرداد 93
45 پست
اسفند 92
83 پست
بهمن 92
94 پست
دی 92
81 پست
آذر 92
106 پست
آبان 92
90 پست
مهر 92
95 پست
شهریور 92
59 پست
مرداد 92
122 پست
تیر 92
42 پست